Privacyverklaring

Marquart Architecten B.V. vindt de privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.

De gegevens die Marquart Architecten beheert, worden op het kantoor opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de diensten van Marquart Architecten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Marquart Architecten BV houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet Marquart Architecten zich kunnen beroepen op een rechtsgrond. Marquart Architecten beroept zich op de volgende rechtsgronden:

  • • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening
  • • Uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het bewaren van facturen voor een periode van zeven jaar voor de belastingdienst
  • • Toestemming, zoals bijvoorbeeld om sollicitatiegegevens langer te bewaren.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Marquart Architecten, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Marquart Architecten houdt verschillende bewaartermijnen aan.

Bezoekt u onze website?

Wanneer u onze website bezoekt verstrekt u gegevens zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bekijken. De website Marquart.nl slaat geen IP-adressen op. Indien gebruik gemaakt wordt van het contactformulier, ontvangt Marquart Architecten het bericht als e-mail. De gegevens die daarin staan zijn de gegevens die dan bekend zijn.

Maakt u gebruik van onze diensten?

Als u contact met Marquart Architecten opneemt voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak, verwerkt Marquart Architecten bepaalde gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is van belang voor het maken van een afspraak en om bij eventuele calamiteiten de afspraak te kunnen verzetten. Ook wordt vastgelegd welke vraag of verzoek de aanleiding voor het contact is, zodat hierop kan worden gereageerd.

Marquart Architecten gebruikt uw (persoons-)gegevens om uitvoering te geven aan met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Voor een ontwerp is het noodzakelijk om de locatie te kennen. Voor het versturen van de factuur zijn persoonsgegevens eveneens noodzakelijk. Voor het verkrijgen van een vergunning is het noodzakelijk dat bepaalde documenten en gegevens bij de gemeente worden ingediend. Daarvoor is het noodzakelijk dat Marquart Architecten uw persoonsgegevens doorgeeft aan de gemeente en mogelijk ook aan bijvoorbeeld de brandweer. Marquart Architecten bewaart uw persoonsgegevens tot en met zeven jaar na afloop van de dienstverlening en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving Marquart Architecten daartoe verplicht. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de persoonsgegevens die in verband met facturatie zijn gebruikt, die daardoor om fiscale redenen langer bewaard dienen te blijven.

Bent u een zakelijke relatie van Marquart Architecten?

Marquart Architecten gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst, tenzij op grond van geldende wet- en regelgeving andere bewaartermijnen gelden.

Solliciteert u bij Marquart Architecten?

Marquart Architecten gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer. E-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u verstrekte gegevens inclusief CV en motivatie worden door Marquart Architecten bewaard gedurende een periode van drie maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Een eventuele afwijzingsbrief (met daarin naam, volledige adres en eventueel e-mailadres) blijft gedurende zeven jaar in onze systemen bewaard. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst van Marquart Architecten, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Gegevens aan derden

Naast dat Marquart Architecten de noodzakelijke gegevens deelt met bijvoorbeeld de gemeente bij een vergunningsaanvraag, deelt Marquart Architecten de benodigde gegevens met derden aan wie vorderingen worden overgedragen in geval van wanbetaling, met het doel de betaling alsnog te verkrijgen.

Beveiliging gegevens

Marquart Architecten maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via 0162-518098 of via info@marquart.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor vragen of verzoeken hieromtrent, kunt u een mail sturen aan info@marquart.nl of gebruik maken van het contactformulier op onze website. U kunt via deze weg ook bezwaar maken tegen specifieke verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Marquart Architecten reageert in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie. In geval van een verzoek tot verwijdering, verwijdert Marquart Architecten de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Marquart Architecten stuurt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Marquart Architecten de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Marquart Architecten de verzoeker een bericht waarin wordt toegelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Marquart Architecten niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Marquart Architecten vragen het

verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat de verzoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wijzigingen

Marquart Architecten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Deze versie is op 25 mei 2018 op onze website geplaatst.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via 0162-518098 of een bericht sturen aan info@marquart.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.